Mamoaka ny marina
Fivoriam-be isan-taon’ny mpikambana ao amin’ny PCQVP MG
Icon PWYP

Fivoriam-be isan-taon’ny mpikambana ao amin’ny PCQVP MG

Izany dia nahafanahana nampahafantatra ampahibemaso ny Sekretera mpanatanteraka eo anivon’ny Fikambanana. Manarak’izany dia nahafahana ihany koa nampahafantatra ireo tatitra ara-bola sy arak’asa ny taoan 2020. Teo ihany ko any fampahafantarana ny tetik’asa vaovao dia ny tetik’asa Mobilizing for Extractives Transparency and Accountability in Madagascar (META-M), narahina ady hevitra mikasika ny fanataterahana ny vinan’ny Fikambanana hatramin’ny 2020-2023.