Mamoaka ny marina
FAMPITAM-BAOVAO
Icon PWYP

FAMPITAM-BAOVAO

Mila paikadi-pirenena mahakasika ny harena ankibon’ny tany stratejika ilaina amin’ny firosoana amin’ny famokarana angovo madio ara-drariny i Madagasikara

Antananarivo, 31 martsa 2023

Nanatontosa atrikasa tao amin’ny Hôtel Colbert Antaninarenina anio ny vovonana Publiez Ce Que Vous Payez Madagascar (PCQVP MG), mahakasika ny fanamby amin’ny firosoana amin’ny famokarana angovo madio eto Madagasikara, narahana fifanakalozan-kevitra momba ireo olana sy tombontsoa mety aterak’izany eto amin’ny firenena.

Ny fialana amin’ny fampiasana solika sy ny firosoana amin’ny fampiasana angovo madio dia mitaky karazan’akora stratejika afahana mamokatra ireo teknolojia mamokatra angovo madio tahaka ny éolienne, ny panneaux photovoltaïques, ny batteries (EVs), sns. Ny fiakaran’ny fitadiavana ireo akora strategjika ireo toy ny cuivre, ny lithium, ny nickel, ny cobalt, ny grafita ary ny terres rares natokana hoan’ireo teknolojia mamokatra angovo madio ireo dia mety hitombo avo efatra heny amin’ny taona 2040 raha hanatanteraka ny tanjona ho fanenana ny maripàna ny firenena manerana izao tontolo izao (IEA, 2021).

Efa mamokatra sy manondrana ny sasany amin’ireo akora stratejika ireo any amin’ny firenena Aziatika, Eoropeanina ary Amerikanina i Madagasikara ary mety hitazona toerana lehibe eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, indrindra ny famatsiana akora sy metaly ilaina amin’ny famokarana angovo madio. Mety hitondra anjara biriky amin’ny toekarem-pirenena ny fanondranana ireo harena ireo, saingy ny fitrandrahana azy ireny dia mety hampitombo ny voka-dratsy efa tsapa eo amin’ireo vondrom-piarahamonina voakasiky ny fitrandrahana. Raha toa ka tsy mametraka paikady nasionaly momba ny fitrandrahana maharitra an’ireo akora stratejika ireo i Madagasikara dia mety hiharan’ny vokadratsy aterak’izany toy ny fiovan’ny toetr’andro, ny fahasimban’ny zavamananaina, ny fahalotoan’ny rano, ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona, ny fitsinjarana tsy ara-drariny ny vola azo avy amin’ny fitrandrahana ary ny kolikoly.

Ny atrikasa notontosaina androany dia nahitana ireo solontenan’ny mpiara-miombon’antoka samihafa, anisan’izany ny minisitera voakasika, ny manampahaizana, ny fiarahamonimpirenena ary ny orinasa mpitrandraka, izay nifanakalo hevitra momba ny fanamby sy ny toeran’i Madagasika amin’ny famokarana angovo madio. Nizara ny fahalalany sy ny traikefany ireo mpandray anjara mikasika ny fomba ahafahan’i Madagasikara mandray anjara amin’ny fanatontosana ny Tanjon’ny Fampandrosoana Maharitra (ODD) sy ny afahany mampiroborobo ny toe-karenany, kanefa sady mitandrina ny tontolo iainana sy ny fitsinjarana ara-drariny ny tombontsoa azo eny anivon’ny fiarahamonina vaokasiky ny fitrandrahana.

Ilaina noho izany ny paikadim-pirenena momba ny akora stratejika mba ahafahan’i Madagasikara mahazo tombony amin’ny fitrandrahana ny harena ananany sy miantoka ny fitsinjarana ara-drariny ireo tamberim-bola eo amin’ireo vondrom-piarahamonina marefo voakasiky ny asa fitrandrahana. Afaka ampiasaina handrafetana izany paikady izany ny Tolokevitra momba ny vina afrikanina iombonana mahakasika ny akora stratejika izay natolotry ny PCQVP tany Cape Town nandritra ny Alternative Mining Indaba, ny faha-07 Febroary lasa teo, sy ireo paikady sy fikarohana maro efa novokariny. Singa telo no avoitrany anatin’izany : Ny fanaovana ny olombelona sy ny planeta Tany ho laharampahamehana, Ny fanamafisana ny hay-tantana sy ny ady amin’ny kolikoly, ary ny Fampisiana tetezamita arak’angovo ara-drariny manerantany.